На основание заповед №РД-10-105/12.10.2020 г. Директорът на училището утвърди следните групи за занимания по интереси за учебната 2020/2021 г.:

Театрален състав – р-л: Валентина Йорданова

Християнски традиции и ценности  – р-л: Иванка Гунчева-Вангелова

Младият творец – р-л: Ани Татарева

Обичам да пея – р-л: Садет Идризова

Сцената е ваша  – р-л: Вилина Ветренска

Забавна математика – р-л: Минка Ставрева

Обичам природата – р-л: Юлиана Белева