План-прием за учебната 2022/2023 година

Какво ще учат първокласниците през учебната 2022/2023 г.?

 >>> Български език и литература – 7 часа седмично
 >>> Математика – 4 часа седмично
 >>> Родинознание – 1 час седмично
 >>> Музика – 2 часа седмично
 >>> Изобразително изкуство – 2 часа седмично
 >>> Технологии и преприемачество – 1 час седмично
 >>> Физ. възпитание и спорт – 3 часа седмично
 >>> РП (разширена подготовка) БЕЛ – 1 час седмично        
 >>> РП математика – 1 час седмично
 >>> РП технологии и предприемачество – 1 час седмично
 Целодневна организация на обучение: от 8.00 ч. до 18.00 ч.

Документи

1. Заявление за постъпване в училището

2. Копие на Удостоверение за раждане

3. Оригинал на Удостоверение за завършена Подготвителна група от детската градина – след 31.05.2021 г.

Условия за обучение

  • Eкип от квалифицирани педагогически специалисти;
  • целодневно и полудневно обучение;
  •  3 часа РП (разширена подготовка), избрани от родителя;
  •  осигуряване на топъл обяд чрез кетъринг в обособена стая за хранене;
  • голям озеленен двор;
  • сигурност и безопасност за първокласниците (в сградата на начален етап се обучават само ученици от 1 до 4 клас);
  • участие в проекти и национални програми;
  • в помощ на учениците работи медицинско лице.

Със заповед на Директора е утвърден училищен план-прием за учебната 2021/2022 г.:
I клас - 1 паралелка - 24 ученици
V клас - 2 паралелки - 34 ученици

Целодневен режим на обучение за учениците от следните класове:
I клас
II клас
III клас
IV клас
V клас
VI клас
VII клас